საინჟინრო განყოფილება

უნებართვოდ აშენებული შენობა-ნაგებობის ან მათი ნაწილების ლეგალიზება, ხაზობრივი ნაგებობების ნებართვის გაცემა, ნებართვის ეტაპზე გეოლოგიურ და კონსტრუქციულ ნაწილში მონაწილეობა, ობიექტ(ებ)ის ადგილზე დათვალიერება/შემოწმება და სხვა..

კანონები

რითაც ხელმძღვანელობს განყოფილება

ნიმუშები

ხარვეზისა და საბოლოო გადაწყვეტილების ნიმუშები

ინსტრუქციები

საკითხის გავლის თანმიმდევრობა, სამუშაო პროცესი

ვადები

მიმოწერის, შეტყობინებებისა და განცხადების ვადები

Tools

სასარგებლო ტექნიკური ხელსაწყოები

ლინკები

საჯარო რეესტრი, რუკები, აეროები და სხვა

სიახლეები

ყველა სამსახურეობრივი სიახლე

კონტაქტი

თანამშრომელთა საკონტაქტო ინფორმაცია

სხვადასხვა

ცარიელია
ცარიელია