საინჟინრო განყოფილება

უნებართვოდ აშენებული შენობა-ნაგებობის ან მათი ნაწილების ლეგალიზება, ხაზობრივი ნაგებობების ნებართვის გაცემა, ნებართვის ეტაპზე გეოლოგიურ და კონსტრუქციულ ნაწილში მონაწილეობა, ობიექტ(ებ)ის ადგილზე დათვალიერება/შემოწმება და სხვა..

კანონები

რითაც ხელმძღვანელობს განყოფილება

ვადები

მიმოწერის, შეტყობინებებისა და განცხადების ვადები

ინსტრუქციები

საკითხის გავლის თანმიმდევრობა, სამუშაო პროცესი

ნიმუშები

ხარვეზისა და საბოლოო გადაწყვეტილების ნიმუშები

კონტაქტი

თანამშრომლების საკონტაქტო ინფორმაცია

ლინკები

საჯარო რეესტრი, რუკები, აეროები და სხვა