» კონსტრუქტორის სახელმძღვანელო


კონსტრუქციულ დასკვნაში შევამოწმე:ობიექტის მისამართი (ამონაწერის მიხედვით) ან/და საკადასტრო კოდი

დასკვნა შესაბამისობაშია მოთხოვნასთან

დასკვნა ხელმოწერილია პასუხისმგებელი პირის მიერ ხელისმოწერით (კონსტრუქტორი/ექსპერტი)

დასკვნაზე დაფიქსირებულია მისი მომზადების თარიღი

დასკვნა მოიცავს ინფორმაციას შემსრულებლის (პასუხისმგებელი პირის) შესახებ, კერძოდ: სახელს/ორგანიზაციას, საკონტაქტო ინფორმაციას (ტელეფონის ნომერი და ელ. ფოსტის მისამართი), ამონაწერს მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლს (ან ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან)

დასკვნა ცალსახად დადებითია და იძლევა სამუშაოების განხორციელების შესაძლებლობას


მომიჯნავეებზე დასკვნაში შევამოწმე:ობიექტის მისამართი (ამონაწერის მიხედვით) ან/და საკადასტრო კოდი მათ შორის მომიჯნავეების

სამსახურის რუკაზე რეგისტრირებულ მონაცემებთან შედარება (შეესაბამება თუ არა ირგვლივ მომიჯნავე ერთეულებს)

დასკვნა ხელმოწერილია პასუხისმგებელი პირის მიერ ხელისმოწერით (კონსტრუქტორი/ექსპერტი)

დასკვნაზე დაფიქსირებულია მისი მომზადების თარიღი

დასკვნა მოიცავს ინფორმაციას შემსრულებლის (პასუხისმგებელი პირის) შესახებ, კერძოდ: სახელს/ორგანიზაციას, საკონტაქტო ინფორმაციას (ტელეფონის ნომერი და ელ. ფოსტის მისამართი), ამონაწერს მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლს (ან ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან)

დასკვნა ცალსახად დადებითია და იძლევა სამუშაოების განხორციელების შესაძლებლობას


კონსტრუქციული სქემა (I-II კლასებზე):თავფურცელი (მათ შორის ობიექტის მისამართი (ამონაწერის მიხედვით) ან/და საკადასტრო კოდის მითითებით)

განმარტებით ბარათში წერია: საპროექტო ტერიტორიის სეისმურობა

განმარტებით ბარათში წერია: საპროექტო შენობა-ნაგებობის სტრუქტურის კონსტრუქციული გადაწყვეტა

განმარტებით ბარათში წერია: ძირითადი სამშენებლო მასალები


კონსტრუქციული პროექტი (III-IV კლასებში):თავფურცელი (მათ შორის ობიექტის მისამართი (ამონაწერის მიხედვით) ან/და საკადასტრო კოდის მითითებით)

განმარტებით ბარათში წერია: საპროექტო ტერიტორიის სეისმურობა

განმარტებით ბარათში წერია: საპროექტო შენობა-ნაგებობის სტრუქტურის კონსტრუქციული გადაწყვეტა

განმარტებით ბარათში წერია: ძირითადი სამშენებლო მასალები

ნახაზი მოიცავს ფუძეებს

საძირკველსა და გადახურვას

ვერტიკალურ მზიდ კონსტრუქციის ტიპებს (სვეტები, პოლინები, მზიდი კედლები და ა.შ.)

ღერძის ხაზებს (და ის შესაბამისობაშია არქიტექტურულთან)

ცალკეული კვანძების დეტალურ ნახაზებს

კონსტრუქციული ელემენტების, დეტალების და სამშენებლო მასალების სპეციფიკაციას