» კონსტრუქტორის სახელმძღვანელო

მოსათხოვნი დოკუმენტაციის ნიმუშები

შეთანხმების ეტაპზე მოეთხოვება სქემა (რომ ირკვეოდეს კონსტრუქციულად როგორ არის გადაწყვეტილი შენობა), თუ წარმოდგენილი აქვს პროექტი (და შესაბამისობაშია) არ უხარვეზდება რადგან წარმოდგენილია იყოს, ისე კი სქემაც საკმარისია

შეთანხმება ნებართვის გაერთიანებულ ეტაპზე მოეთხოვება სქემასთან ერთად მისივე საექსპერტო შეფასება

პროექტის შეთანხმებასა და ნებართვის დროს მოეთხოვება დასკვნა მომიჯნავეებზე.
როდესაც კორექტირება ხდება აუცილებელია წარმოდგენილი იქნას კონსტრუქციების საექსპერტო შეფასება, თუ კორექტირება ეხება კონსტრუქციებს და არსებითია (ნუ ამაში არ ვგულისხმობთ გარე სამღებრო და ასეთ უმნიშვნელო სამუშაოებს) წარმოდგენილი უნდა იყოს განახლებული დასკვნა (ხშირად ძველს ტვირთავენ ხოლემე)
მოითხოვება ახალი მშენებლობის ან მზიდი ელემენტების შემხებლობაში მყოფი რეკონსტრქუციის დროს

სხვა შემთხვევები

არის შემთხვევები, როდესაც მშენებლობა თითქმის ან სრულად დასრულებულია და სამსახურში შემოდის კორექტირებაზე, თუმცა თუ განცხადებაზე არსებული დოკუმენტაციით ან შემსრულებლის მიმოწერით ირკვევა, რომ ამ დარღვევების თაობაზე არსებობს მუნიციპალიტეტის ინსპექციის დადგენილება, აუცილებელია დასკვნა წარმოდგენილი იქნას დადგენილებაში მითითებული დარღვევების გათვალისწინებით მდგრადობაზე
დემონტაჟისას მნიშვნელოვანია საქმეში წარმოდგენილი იყოს ცალსახა დადებითი დასკვნა, რომელიც გამორიცხავს სადემონტაჟო სამუშაოებით რაიმე უარყოფით ზეგავლენას მომიჯნავე შენობებზე
I კლასებში წარმოდგენილი რაიმე მცირე სარეკონსტრუქციო სამუშაოებზე (კარის/ღიობის გაჭრა და მსგავსი) ან/და ისტორიულში რეაბილიტაციაზე

ხარვეზის ტექსტის ნიმუშები


როცა აკლია ან შეცდომით არის
როცა ნახაზს აკლია: დამატებითი ტექსტი დეტალური დასკვნის საჭიროებისას: