განხილვის ვადებიხაზობრივი (სრული ვადა) უფროსთან → უფროსიდან ← განმცხადებელთან ↑

1 დღე

ლეგალიზება (უფროსთან →) გარდა დაჩქარებულისა

3 დღე

ლეგალიზება (დად/უარი/განუხ) გადაწყვეტილება მოქალაქესთან ↑

ბოლოს

გეოლოგი/კონსტრუქტორი/იურისტის პოზიციები მიმოწერაში

1 დღე

შეტყობინებებზე პასუხები მოქალაქის/თანამშრომლის კითხვაზე

1 დღე


ლეგალიზების დაჩქარებული მომსახურება

10 დღეში 100 ლარი

3 დღეში 300 ლარი* ხაზობრივ ნაგებობებზე არ ვრცელდება დაჩქარებული მომსახურება და განყოფილებას სიტყვიერად დავალებული აქვს საკითხის გავლაც, გადაწყვეტილების მომზადებაც და პასუხის გაგზავნაც იმავე დღეს